૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનો – ભાગ ૧

૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનો – ભાગ ૧

વિચારધારાઓને બદલતી અને આત્માને પ્રેરિત કરતી  - અગ્નિવીરના ૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનોની પહેલી પુસ્તક!

Order Now!
About the Book

આ પુસ્તક અગ્નિવીરના ૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનોનો પહેલો ભાગ છે.

અગ્નિવીરે આ પ્રેરણાત્મક વચનો માત્ર લખ્યાં જ નથી, પણ પોતે અનુભવેલા છે અને પોતાના જીવનમાં આત્મસાત કરેલા છે.

આ પ્રેરણાત્મક વચનો વાચકોને રસ પડી રહે તે માટે બને તેટલા ટુંકા લખવામાં આવ્યાં છે. પણ આમ કરવાથી વચનોમાં છુપાયેલો ગહન સાર ધુંધળો થતો નથી.

આ પુસ્તકનાં કેટલાંક વચનો હાસ્યાસ્પદ છે, તો કેટલાંક વચનો પ્રેરણાત્મક છે. કેટલાંક વચનો તમને સમાજની દુઃખદાયી વાસ્તવિકતાથી રૂબરૂ કરાવશે, તો કેટલાંક વચનો જીવનની ગુઢ સમસ્યાઓનું સમાધાન લાવી આપશે.

આ પ્રેરણાત્મક વચનો વાંચ્યા પછી દરેક વાચકોના મનમાં જુદાં-જુદાં ભાવ અને લાગણીઓ પેદા થઇ શકે છે. પણ એક વાત તો નક્કી છે કે દરેકે દરેક વચન અટલ સત્ય કહે છે.

તો પ્રસ્તુત છે – વિચારધારાઓને બદલતી અને આત્માને પ્રેરિત કરતી  – અગ્નિવીરના ૧૦૧ પ્રેરણાત્મક વચનોની પહેલી પુસ્તક!

PLEASE READ this Disclaimer for all Agniveer books

Details
Author:
Series: Vedic Self-Help
Genre: Gujarati
ASIN: B07SJZYQS2
Preview