યજ્ઞનો અર્થ ખાલી હવન અને પૂજા કરવી એવો થતો નથી.

યજ્ઞ એટલે જે સમયની માંગ પ્રમાણે જે કામ યોગ્ય તે કામ નિશ્વાર્થ ભાવે કરવું.

આ યુગમાં સમયની માંગ અનુસાર “અધર્મ અને અધર્મીઓનો વિનાશ કરી ધર્મની સ્થાપના કરવી એ જ સર્વોત્તમ યજ્ઞ છે.”

આ યુગમાં યજ્ઞ એટલે સમાજના કલ્યાણ અને દેશના ઉત્થાન માટે કર્મ કરવા.

આ યુગમાં તન, મન અને આત્માને સાચા ધર્મનું જ્ઞાન કરાવી તે અનુસાર જીવન જીવવું એ જ સાચો યજ્ઞ છે.

ભગવાન બધું જ સારું કરી દેશે તેમ માની આળસી બની બેસી ન રહી, સકારાત્મક બદવાલ લાવવા માટે અથાગ પ્રયત્નો કરવા એ જ સાચો યજ્ઞ છે.

જો આપણે સાચા અર્થમાં યજ્ઞ નહીં કરીએ તો ભગવાન પણ આપણને બચાવી નહીં શકે.

Original article in English: REAL MEANING OF YAGYA

Liked the post? Make a contribution and help revive Dharma.

Disclaimer:  We believe in "Vasudhaiv Kutumbakam" (entire humanity is my own family). "Love all, hate none" is one of our slogans. Striving for world peace is one of our objectives. For us, entire humanity is one single family without any artificial discrimination on basis of caste, gender, region and religion. By Quran and Hadiths, we do not refer to their original meanings. We only refer to interpretations made by fanatics and terrorists to justify their kill and rape. We highly respect the original Quran, Hadiths and their creators. We also respect Muslim heroes like APJ Abdul Kalam who are our role models. Our fight is against those who misinterpret them and malign Islam by associating it with terrorism. For example, Mughals, ISIS, Al Qaeda, and every other person who justifies sex-slavery, rape of daughter-in-law and other heinous acts. Please read Full Disclaimer.