“આદિનાથ” મંદિર બન્યું “આદિના” મસ્જીદ

પશ્ચિમ બંગાળની “આદિના” મસ્જીદ વાસ્તવમાં “આદિનાથ” મંદિર છે તેનાં કેટલાંક પ્રમાણો

ગુજરાતમાં જૈન મંદિર બન્યું મસ્જીદ

ગુજરાતમાં એક મસ્જીદના જૈન મંદિર હોવાના પ્રમાણો

‘ઓમ્’- માનવતાનું સૌથી અમૂલ્ય ધન!

‘ઓમ્’ ઈશ્વરનું નિજ નામ શા માટે છે? 'ઓમ્’ માં એવી તો શું વિશેષતાઓ છે? 'ઓમ્’ની ઉપાસના માનવમાત્ર માટે કેવી રીતે કલ્યાણકારી નીવડે છે? આ લેખ વાંચી તમારી આ કુતુહલતાને સંતોષો!  

વેદ અને દસ્યુ

વેદો અનુસાર “દસ્યુ” શબ્દના સાચા અર્થને સમજો અને દસ્યુ વિષે પ્રચલિત બધી મિથ્યા ધારણાઓ અને ખોટી માન્યતાઓને દુર કરો!

વેદ અને શૂદ્ર

વેદ શૂદ્રો તરફ પક્ષપાત રાખી તેમને અન્યાય કરે છે એ ખોટી માન્યતાનું ખંડન!

ઈશ્વરીય સિદ્ધાંત પરની પ્રશ્નોત્તરી

ઈશ્વરીય સિદ્ધાંત પર વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોનું સંકલન! ઈશ્વરની સત્તાનું પ્રમાણ આપતો લેખ!

વેદમાં ગૌમાંસ? – ભાગ ૧

શું વેદમાં ગૌમાંસનું વિધાન છે? શું અશ્વમેઘ અને ગૌમેઘ યજ્ઞમાં પશુઓનો વધ કરાય છે? આ લેખ વાંચો અને સત્ય જાણો!

યોગીની નોંધપોથી – વ્યસ્ત જીવન અને ધ્યાન

યોગીના આદર્શ જીવનરૂપી નોંધપોથીમાંના કેટલાંક અનમોલ રત્નો!

યોગીની નોંધપોથી – વિદ્યા પ્રાપ્તિ

યોગીના આદર્શ જીવનરૂપી નોંધપોથીમાંના કેટલાંક અનમોલ રત્નો!

યોગીની નોંધપોથી – યોગી

યોગીના આદર્શ જીવનરૂપી નોંધપોથીમાંના કેટલાંક અનમોલ રત્નો!