கோமாமிசம் உண்ணுமாறு வேதங்கள் சொல்லவில்லை

Dispelling myths about beef in Vedas in Tamil! Who says Vedas talk about violence in rituals? Must read for all Tamil readers!

ஆரிய திராவிட புளுகுமூட்டை

Myth of Aryan Invasion Theory debunked. First time in Tamil on Agniveer!
>

Pin It on Pinterest