સ્ત્રી – જ્ઞાનનો સૂર્યોદય

સંપૂર્ણ સમાજ કીર્તિવાન સ્ત્રીને માન-સન્માન આપનાર થાઓ. સ્ત્રીએ શુદ્ધ ચારિત્ર, નિઃસ્વાર્થવૃતિ અને સન્માનીય કાર્યોના આદર્શ સ્વરૂપ છે. એ ધૃણા અને અજ્ઞાનતા જેવા શક્તિશાળી અવરોધોનો નાશ કરી શકે છે. વેદોનું અનુસરણ કરો અને સૃષ્ટિનું રક્ષણ કરો!

Still more ashamed

People now want to respect women. And government beats them up. Hence I am still more ashamed to be Indian.

Ashamed to be Indian

Until we are not able to wipe out women abuse from roots of our society and make country safe for all woman of all ages at all places at all times, Agniveer is ashamed to be Indian.

Manu Smriti and Women

Understanding Manu Smriti's views on women. Let us work together to institute the true Manuvaad.

Mother – the true identity of woman

Vedic Woman is mother of entire society. Unless we act as per this Vedic dictate, we are bound to be afflicted with miseries. We present pearls from Vedas to inspire us for this social transformation.

Woman – Sunrise of enlightenment

May the entire society respect and praise the glorious woman. She is the epitome of noble virtues, selflessness and worthy actions. She can destroy the strongest obstacles of hatred and ignorance. Follow Vedas and save the world!

Woman – Hallmark of true valor

Read what Vedas say about valor and potentials of woman! Unless we respect the woman, destiny will not respect us!

Woman – Foundation of knowledge

Read to know what Vedas have to say about rights and potentials of women in matters of education, Yajna and Vedas. Respect woman to save the society.

Women in Hinduism

A scrutiny of claims of Vedas insulting women. Must read for all who love or hate the Vedas.

Women in Vedas

Women are accorded the greatest respect in Vedas. No religion, philosophy or even modern feminism can match the same. Presented here are verses from Vedas...
>

Pin It on Pinterest