Introduction ( పరిచయము )అగ్నివీర్ అనునది మొదట ఒక వ్యక్తి ప్రయత్నముగా మొదలయింది కాని ఇప్పుడిది వైదిక ధర్మమును వృద్ధి చెందించుటకు , అసత్యాన్ని ఎదురించుటకు ప్రకాంతరమైన మరియు వాస్తవ జగ్గత్తులో పనిచేయుచుచున్న స్వయంసేవకుల సమాహారము.

Agniveer’s strength. (అగ్నివీర్ బలము ) అగ్నివీర్ యొక్క నాయకత్వ సంఖ్యా బలము ముఖ్యముగా అత్యున్నత అర్హతలు గల వ్యక్తులతో ఏర్పడింది.మాలో అనుభవం గల వివిధ వృత్తి నిపుణులు, పండితులు,IIT /IIM ఉపాద్యాయులు , ఛార్టర్డ్ అకౌంటెంట్లు , వైద్యులు , శాస్త్ర వేత్తలు ,ఇంకా వేద శాస్త్ర నిపుణులు , సంస్కృత నిపుణులు , అరబిక్ బాషా నిపుణులు , తులనాత్మక మత పరిశోధకులు మా జట్టులో ఉన్నారు.
 (అగ్నివీర్ లక్ష్యం ) వివేకమంతమైన , ఆదర్శ ప్రాయమైన జీవన సంస్కృతి స్థాపిస్తూ అందరికి పరమానందాన్ని అందిస్తూ, దాన్ని అమితపరుచుటయే అగ్నివీర్ యొక్క లక్ష్యం..

(Agniveer Principles) అగ్నివీర్ సిద్ధాంతాలు
వివేకవంతమైన జీవం సంస్కృతి ద్వారా అందరికి ఆనందాన్ని అధిక పరుచుటయే అగ్నివీర్ ద్యేయం. ఈ ధ్యేయం సాధించుటకు అగ్నివీర్ కొన్ని సూత్రాలను నమ్ముతుంది..
 1. ఏ మతమైనా, ఏ కులమైనా , ఏ ప్రాంతం వారైనా , ఏ లింగానికి చెందినవారైనా మానవులంతా ఒకే కుటుంబానికి చెందినవారు .
 2. లోకముపట్ల మనము చేయు ప్రతి పని అత్యంత బాధ్యతగా ఆచరించ వలసి ఉంటుంది.
 3.మానవులు కేవలం రసాయన ప్రతిచర్యులుకారు.భోగభాగ్యాలు కన్నా ప్రతి వారికి మర్యాద, గౌరవం , న్యాయం అవసరం.
 4. ప్రతి ఒక్కరూ నిరంతరము శ్రమించి మంచిని బలపరుస్తూ చెడును నాశనము చేయాలి.
 5. నీతి నియమాలు , విలువలు ప్రపంచములోని అన్ని సంపదలకన్నా మిన్న.

Agniveer’s Approach ( అగ్నివీర్ ఉపగమనం )
1.సత్యం , సహనం, దయ మరియు , సౌశీల్యం కోసం నిలబడుతుంది అగ్నివీర్.
2. మేము మా ఉపగమనములో సరళముగా క్రియాశీలతతో వ్యవరిస్తాము కాని నీతి నియమాల విషయములలో కాదు. దూషణ /హాని చేసి వారిపట్ల నిర్భయంగా కఠినంగా వ్యరిస్తూనే, వారి పట్ల ప్రేమ, దయతో ఉండగలమో బోధిస్తాము.
3.అలాగే మనుష్యులను ప్రేమిస్తూ ద్వేషం అనే సిద్ధాంతాన్ని ద్వేషిస్తాము.
4. సౌశీల్యం , అహింస, సార్వత్రిక దయ అనేవి మా ముఖ్య ఆయుధాలు, వీటన్నింటికన్నా ఏ ఆయుధము శక్తివంతమైనది కాదని నమ్మతాము..

Agniveer weapons ( అగ్నివీర్ ఆయుధాలు)
సౌశీల్యం, అహింస , సార్వత్రిక దయ, సత్యము మా ముఖ్య ఆయుధాలు.. వీటన్నింటికంటే ఏ ఆయుధము గొప్పది కాదు అని మా విశ్వాసం..

Agniveer’s aims and objectives (అగ్నివీర్ లక్ష్యాలు)
1. పరమనందాన్ని వ్యక్తులకు , సమాజమునకు అందించగల విద్వత్సమాజ ఏర్పాటు.
2. యోగ్యకరమైన పనుల ద్వారా జ్ఞానవంతులైన సదాచారుల అడుగుజాడల్లో నడవడం..
3. మతము, జాతి, లింగ వివక్ష లేకుండా సకల మానవజాతి ఒకే కుటుంబానికి చెందిందని బోధించే వేద కీర్తిని , సంస్కృతిని పునరుద్ధరించుట.
4. అన్ని రకాల అన్యాయాలను, వివక్షతలకు విరుద్ధంగా పోరాటం చేయుట.. 5.ధార్మికులనుబలపరుస్తూ , ఆధార్మికతను, ఆధార్మికుల బలమును నశింపచేయుట..
6. పేద, బీద , అభాగ్యుల సాధికారత కొరకు పనిచేయుట.
7. ఆచరణీయ పద్దతిలో ప్రతి అన్యాయాన్ని అధర్మమును సమిష్టి చర్యల ద్వార ప్రతిఘటించుటకు మానవులను సమ్మిళితము చేయుట.
8. దేశ ప్రయోజనాలను కాపాడుట..
9. మన ఆదర్శ వ్యక్తుల యొక్క ఉన్నతమైన వారసత్వం కాపాడుటయే కాక వారిని కళంక పరుచడానికి ప్రత్నించే ఏ శక్తి నైనా ఎదిరించి పోరాడటం.
10. ఉన్నతమైన ప్రతి కారణానికి/ ఆశయానికి మేధో సంబంధిత నాయకత్వం అందించుట..

Your Support (మీ సహాయం )
ఈ లక్ష్యాలను సాధించుటకు, సత్యాన్వేషులు అందరూ అగ్నివీర్ ఉద్యమానికి తనువు ద్వార ,మనస్సు ద్వార , ధనము ద్వార వారికి తోచిన విధంగా మాతో నిలుస్తూ మరొక అగ్నివీర్ అవగలరని అభ్యర్థిస్తున్నాము..

Liked the post? Make a contribution and help revive Dharma.

Disclaimer:  We believe in "Vasudhaiv Kutumbakam" (entire humanity is my own family). "Love all, hate none" is one of our slogans. Striving for world peace is one of our objectives. For us, entire humanity is one single family without any artificial discrimination on basis of caste, gender, region and religion. By Quran and Hadiths, we do not refer to their original meanings. We only refer to interpretations made by fanatics and terrorists to justify their kill and rape. We highly respect the original Quran, Hadiths and their creators. We also respect Muslim heroes like APJ Abdul Kalam who are our role models. Our fight is against those who misinterpret them and malign Islam by associating it with terrorism. For example, Mughals, ISIS, Al Qaeda, and every other person who justifies sex-slavery, rape of daughter-in-law and other heinous acts. Please read Full Disclaimer.
Previous articleSHOCKING! Swami Vivekanand On What Unites Every Hindu
Next articleWhy Clay from Prostitutes is used in Durga Puja?
Agniveer aims to establish a culture of enlightened living that aims to maximize bliss for maximum. To achieve this, Agniveer believes in certain principles: 1. Entire humanity is one single family irrespective of religion, region, caste, gender or any other artificial discriminant. 2. All our actions must be conducted with utmost responsibility towards the world. 3. Human beings are not chemical reactions that will extinguish one day. More than wealth, they need respect, dignity and justice. 4. One must constantly strive to strengthen the good and decimate the bad. 5. Principles and values far exceed any other wealth in world 6. Love all, hate none